Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / ENERGEAN: Ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις στο Έψιλον, ετοιμασία για Karish North! (ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο 6ΜΗΝΟ!
ENERGEAN: Ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις στο Έψιλον, ετοιμασία για Karish North! (ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο 6ΜΗΝΟ!

ENERGEAN: Ξεκίνησαν οι γεωτρήσεις στο Έψιλον, ετοιμασία για Karish North! (ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο 6ΜΗΝΟ!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Η έναρξη των γεωτρήσεων ανάπτυξης του κοιτάσματος Έψιλον στον Κόλπο της Καβάλας, η προετοιμασία της ερευνητικής γεώτρησης Karish North στην θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ και η αύξηση παραγωγής και λειτουργικών επιδόσεων χαρακτήρισαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοίνωσε η Energean.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές εξελίξεις στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς ήταν οι εξής:

 • Αντλήθηκαν 460 εκατ. δολάριααπότηνΔημόσιαΕγγραφήστηνΚύριαΑγοράτουΧρηματιστηρίουτουΛονδίνου, την μεγαλύτερηΔημόσιαΕγγραφήστηνβιομηχανίαπετρελαίουκαιφυσικούαερίουεδώ και τέσσερα χρόνια.
 • Υπογράφηκεσυμφωνίαχρηματοδότησηςύψους 1,275 δισεκ. δολαρίωνμεελκυστικόμέσοεπιτόκιο 4%.
 • Λήφθηκε η τελικήεπενδυτικήαπόφασηγιατηνανάπτυξητωνκοιτασμάτωνKarishκαιTaninτονΜάρτιοτου 2018 μεστόχοτηνπρομήθειατωνπρώτωνποσοτήτωναερίουστοΑ΄3μηνο του 2021.
 • Αυξήθηκανταβεβαιωμένααποθέματα (2P) στα 349 εκατ.βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, δηλαδή σχεδόν επτά φορές υψηλότερα σε σχέση με τα 51 εκατ. βαρέλια της περιόδου της εισαγωγής της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
 • Πιστοποιήθηκαν 7,5 τρισεκ. κυβικά πόδιαφυσικούαερίουδυνητικοί πόροιστα επτάθαλάσσιαblocksτουΙσραήλμεσημαντικέςγεωλογικέςπιθανότητεςεπιτυχίας.
 • Η Energeanδεσμεύθηκεγια τηνιδιαίτερασημαντικήερευνητικήγεώτρησηστοKarishNorth, ηοποίαξεκινάστοπρώτο 3μηνοτου 2019 καιέχειωςστόχοδυνητικούςανακτήσιμουςπόρους 1,3 τρισεκ. κυβικάπόδιαφυσικούαερίουκαι 16 εκατ. βαρέλιαρευστούςυδρογονάνθρακες (στην Energeanαναλογεί το 70%) με 69% γεωλογικές πιθανότητες επιτυχίας.
 • Η μέσηημερήσιαπαραγωγήανήλθε σε 3.801 βαρέλια, αυξημένηκατά 50% έναντι τουΑ΄6μήνου 2017.
 • Ολοκληρώθηκε ηοριζόντιαγεώτρησηστονΒόρειοΠρίνο, ηοποίαέδωσεπάνωαπό 1.000 βαρέλιαημερησίωςμέση παραγωγήστηδιάρκειατουΑ΄6μήνου..
 • Μειώθηκε το κόστοςπαραγωγήςκατά 27%, στα 19 δολάριαανάβαρέλι (έναντι 26 δολστοΑ΄ 6μηνο του 2017), με εκτίμηση για περαιτέρω καθοδική πορεία.

Ο Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean σχολίασε σχετικά:

«Στη διάρκεια της περιόδου, διασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του μεγάλου project ανάπτυξης του κοιτάσματος Karish στο Ισραήλ. Υπογράψαμε ένα συνολικό συμβόλαιο για την ανάπτυξη του έργου με τον κατασκευαστικό όμιλο TechnipFMC , απλοποιώντας τις ανάγκες διαχείρισης του project και την έκθεση σε χρηματοοικονομικά ρίσκα. Παράλληλα, διασφαλίσαμε μελλοντικά έσοδα ύψους 12 δισεκ. δολαρίων, υπογράφοντας 12 οριστικά συμβόλαια πώλησης αερίου για παράδοση συνολικά 4,2 δισεκ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως.

Στους επόμενους 18 μήνες, έχουμε ως στόχο να επιβεβαιώσουμε επαρκείς πόρους για την χρήση της πλεονάζουσας δυναμικότητας των 3,8 δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως που θα διαθέτει το FPSO μέσω του οποίου θα αναπτυχθούν τα κοιτάσματα Karish και Tanin. δημιουρώντας σημαντική αυξανόμενη αξία για τους μετόχους μας. Ο ανεξάρτητος εκτιμητής, ο οποίος παρακολουθεί την Energean, έχει πιστοποιήσει 7,5 τρισεκ. κυβικά πόδια προοπτικούς πόρους στα θαλάσσια οικόπεδα του Ισραήλ με υψηλή γεωλογική πιθανότητα επιτυχίας. Το δεδομένο αυτό μάς δίνει εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο μας, προσηλωμένοι στην ερευνητική μας στρατηγική της αναζήτησης πόρων οι οποίοι μπορούν να γίνουν εύκολα οικονομικά εκμεταλλεύσιμοι.  Η προσοχή μας τώρα πλέον είναι στραμμένη στα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στο KarishNorth στιο πρώτο τρίμηνο του 2019».

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου με μια ματιά

 Α΄6μηνο 2018

$εκατ.

Α΄ 6μηνο2017

$εκατ.

Μεταβολή
Έσοδα πωλήσεων[1]26.326.8(1.9%)
Λειτουργικά κέρδη / (ζημιές)10.2(7.9)(229.1%)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων82.1(4.4)(1,965.9%)
Προσαρμοσμένα EBITDAX116.78.0108.9%
Λειτουργικές ταμειακές ροές[2]16.916.05.6%
Επενδυτικές δαπάνες[3]136.426.0424.6%
Καθαρός δανεισμός / (μετρητά)(166.5)59.4(380.3%)

Οι προοπτικές του 4ου τριμήνου 2018

 • Η εκτίμηση για τη μέση παραγωγή της χρονιάς διαμορφώθηκε μεταξύ 4.000 και 4.250 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως (από 4.000 – 4.500 βαρέλια προηγουμένως), λόγω της υποκατάστασης, στο γεωτρητικό πρόγραμμα, γεωτρήσεων εισπίεσης στον Πρίνο από την οριζόντια γεώτρηση (ERD) στο κοίτασμα Έψιλον. Η Energeanεκτιμά ότι η παραγωγή θα υπερβεί τις 10.000 βαρέλια το 2021.
 • Κοπή πρώτου χάλυβα για το κέλυφος του FPSO.
 • Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την ερευνητική γεώτρηση στο KarishNorth.
 • Πρώιμη παραγωγή από την οριζόντια γεώτρηση στο κοίτασμα Έψιλον
 • Ολοκλήρωση πρώτης κάθετης γεώτρησης στο κοίτασμα Έψιλον και έναρξη δεύτερης.
 • Συνέχιση σεισμικών ερευνών (πρώτα στάδια)
 • Δευτερεύουσα εισαγωγή της μετοχής στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ (TASE)

[1]Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2018 περιλαμβάνουν έσοδα από την πώληση ενός φορτίου πετρελαίου έναντι δύο φορτίων κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Η αυξημένη παραγωγή στο Α΄εξάμηνο του 2018 αντανακλάται στην αύξηση των αποθεμάτων. Η επίδραση του ενός λιγότερου φορτίου στις πωλήσεις εξισορροπεόται από τις υψηλότερες τιμές πώλησης: στο Α΄εξάμηνο του 2018 η Energean πέτυχε μέση τιμή πώλησης $57.7/βαρέλι (Α’ εξάμηνο 2017: $43.5/δολάρια).

[2] Μετά από μετακινήσεις κεφαλαίων κίνησης

[3] Προ εξαγορών και πωλήσεων