Αρχική Σελίδα / Επικαιρότητα / ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 3 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ!
ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 3 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ!

ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 3 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ!

1 Αστέρι2 Αστέρια3 Αστέρια4 Αστέρια5 Αστέρια (Χωρίς αξιολογήσεις)
Παρακαλώ περιμένετε ...

Τα κυλικεία τριών σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Καβάλας θα μισθωθούν από τους ενδιαφερόμενους που θα συμμετέχουν στη διαδικασία του πλειδοτικού διαγωνισμού που ξεκινάει σήμερα 6 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και σίγουρα επαγγελματικοί χώροι όπως τα κυλικεία των σχολείων αποτελούν «ευκαιρία» σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Πιο αναλυτικά προς μίσθωση διατίθενται τα παρακάτω κυλικεία:

  • 4ο Γυμνάσιο Καβάλας
  • 7ο Γυμνάσιο – 2ο Λύκειο Καβάλας
  • Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρβάλης

Εξαετείς οι μισθώσεις

Έξι χρόνια είναι η διάρκεια της μίσθωσης με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στην Παλαιολόγου 9 στην Καβάλα από την κα Τσιμαγεώργη Ασπασία στο 2513500249.

Ενδεικτικά η διακήρυξη για τη μίσθωση του δημοτικού της Νέας Καρβάλης (που δεν διαφέρει σε πολλά και για τα άλλα δύο σχολικά συγκροτήματα) είναι η παρακάτω:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανάδειξη μισθωτή για το Κυλικείο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρβάλης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που ορίστηκε με το υπ’ αριθ. 33/2016 Απόσπασμα του Δ.Σ. από το Πρακτικό της 6ης/25-05-2016 Συνέλευσης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας στις 4 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οδός Παλαιολόγου 9 στην Καβάλα.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τόπος και χρόνος του Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 04-07-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1,2,3 και 4), 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α’/9.2.2007).
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής
1) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
2) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η προσφορά δε μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) ευρώ.
3) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
4) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
5) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
6) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
7) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
8) Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Καβάλας
9) Βεβαίωση περί μη οφειλής μισθωμάτων σχολικών κτιρίων (κυλικείων) του Δήμου Καβάλας
10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού σχολείου.
11) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.
12) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του Κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συγκροτείται με Απόφαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής και αποτελείται από τον Διευθυντή του σχολείου με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου με τον αναπληρωτή του και από εκπρόσωπο του Δήμου και τον αναπληρωτή του και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή την Αντιπρόεδρο.

3. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία επιπλέον έτη. Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει 30-06-2022.
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

4. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
Α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
Β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
Γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ
Δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται έκδοση σχετικής αδείας
Ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 81025/27-08-2013 (ΦΕΚ 2135/29-08-2013/τεύχος Β’).
ΣΤ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντη του σχολείου
Ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
Η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
Θ) Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον Τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
Ι) Ο μισθωτής με Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής θα βαρύνεται με το ρεύμα που αντιστοιχεί από τη λειτουργία του κυλικείου του και θα το αποδίδει στη Σχολική Επιτροπή εφόσον τοποθετηθεί ειδικός μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

5. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

6. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει που δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται επαρκώς στην παρούσα Προκήρυξη, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 64321/Δ4/16.5.2008 βάση της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός εκμίσθωσης ή Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θα ισχύουν και για τη σχετική σύμβαση μίσθωσης, έστω και αν δεν περιληφθούν ρητά σ’ αυτήν.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καβάλας (Κεντρικό Δημαρχείο, Κύπρου 10 Καβάλα), στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ν. Καρβάλης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας (Παλαιολόγου 9 Καβάλα – πρώην ΠΙΚΠΑ), θα δημοσιευθεί για μία (1) φορά σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΖΑΤΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ